Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku zobowiązuje się

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019

roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Serwis internetowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu

niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne

cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy

o dostępności cyfrowej,

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na

charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępna strona

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po

serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości

otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją

przeglądarką.

  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie

są czytelne także dla osób słabiej widzących.

  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz

formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020 09 22

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą

kontaktową jest Pani Bogumiła Trzeszczak E-mail anna123an@o2.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 74 87. Tą samą drogą

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak

zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby

zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób

przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego

terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego

żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy

niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie

jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do

informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia

dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne

złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji

mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: Piątkowisko 107,95-200 Pabianice

Tel.: 42 2157487

Faks: 422157487

E-mail: sekretariat@zsp-piatkowisko.pl

Strona internetowa: http://zsp-piatkowisko.pl

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny mieści się w dwóch budynkach. Oddziały przedszkolne  i klasy pierwsze znajdują się w budynku w Żytowicach, a klasy II-VIII  w Piątkowisku. Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynki  nie posiadają podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.